Alt i norske vitenarkiv i én tjeneste (NORA)
Search
 1. (2019)
  • Piatnitski, Andrey
  • Rybalko, Volodymyr
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 2. (2019)
  - IOS Press
  • Piatnitski, Andrey
  • Zhizhina, Elena
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 3. (2019)
  - Taylor&Francis
  • Piatnitski, Andrey
  • Pirogov, S
  • Zhizhina, Elena
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 4. (2019)
  - Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)
  • Kassmann, Moritz
  • Piatnitski, Andrey
  • Zhizhina, Elena
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 5. (2016)
  - Taylor & Francis Group
  • Kondratiev, Yuri
  • Molchanov, Stanislav
  • Piatnitski, Andrey
  (and 1 more...)

  Kondratiev, Yuri

  Molchanov, Stanislav

  Piatnitski, Andrey

  Zhizhina, Elena

  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 6. (2018)
  - London Mathematical Society
  • Grigor'yan, Alexander
  • Kondratiev, Yuri
  • Piatnitski, Andrey
  (and 1 more...)

  Grigor'yan, Alexander

  Kondratiev, Yuri

  Piatnitski, Andrey

  Zhizhina, Elena

  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 7. (2018)
  - Springer Nature
  • Braides, Andrea
  • Causin, Andrea
  • Piatnitski, Andrey
  (and 1 more...)

  Braides, Andrea

  Causin, Andrea

  Piatnitski, Andrey

  Solci, Margherita

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 8. (2018)
  - Elsevier
  • Amaziane, Brahim
  • Jurak, Murat
  • Pankratov, Leonid
  (and 1 more...)

  Amaziane, Brahim

  Jurak, Murat

  Pankratov, Leonid

  Piatnitski, Andrey

  • Tidsskriftsartikkel
  • Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 9. (2017)
  - Elsevier
  • Pettersson, Irina
  • Piatnitski, Andrey
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 10. (2015)
  • Amirat, Youcef
  • Bodart, Olivier
  • Chechkin, Gregory
  (and 1 more...)

  Amirat, Youcef

  Bodart, Olivier

  Chechkin, Gregory

  Piatnitski, Andrey

  Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 11. (2016)
  • Heintz, Alexei
  • Piatnitski, Andrey
  Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 12. (2015)
  • Piatnitski, Andrey
  • Rybalko, A
  • Rybalko, V
  Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 13. (2015)
  • Piatnitski, Andrey
  • Zhikov, Vasily
  Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 14. (2017)
  - Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)
  • Piatnitski, Andrey
  • Zhizhina, Elena
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin
 15. (2017)
  - Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM)
  • Piatnitski, Andrey
  • Ptashnyk, Mariya
  - Tidsskriftsartikkel
  - inMunin